OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K 33 s.r.o., se sídlem v Praze 1, ul. 28. října 3, IČ 654 08 659, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 44187 (dále jen společnost), vydává tyto informace o zásadách ochrany soukromí a shromažďování osobních údajů, jakožto správce osobních údajů v klubu BATALION (dále jen Batalion) a webových stránek www.batalion.cz, (dále jen webových stránek).

OSOBNÍ ÚDAJE OSOB MLADŠÍCH 18 LET

Společnost nezpracovává osobní údaje osob mladších 18ti let. Bar Batalion i webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18ti let.

BATALION

Vstupem do klubu dává každý vstupující souhlas s pořízením a užitím fotografií a videozáznamů, ať už v hmotné či digitalizované podobě zejména pro účely reklamy, prezentace na veřejnosti, webu, sociálních sítí a dává oprávnění k jejich uložení ve všech formách bez časového, územního či jiného omezení a k užití třetím osobám jako součást autorských děl společnosti. V případě nesouhlasu, není host oprávněn do prostor společnosti vstupovat.

 

WEBOVÉ STRÁNKY – MAILOVÁ KORESPONDENCE

Webové stránky nepoužívají žádné nástroje sledování, či shromažďování osobních údajů. Shromažďuje pouze data, které si uživatel uvede výhradně sám tj. zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje: např. telefon, mail např. při rezervacích.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným, transparentní způsobem v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty. Shromážděné osobní údaje společnost zpracovává pro své účely, kdy může využít subdodavatelů za stanoveným, či předpokládaným účelem, tj. zejména zpracovatelům a příjemcům poskytujících serverové, webové, cloudové nebo IT služby, fotografické služby, služby ostrahy apod. Zpracování v podobě fotografií, audio, či video záznamů hostů Batalionu, které jsou dále zveřejňovány na sociálních sítích se řídí podmínkami jednotlivých poskytovatelů těchto sociálních médií jako je např. Facebook, apod.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje se zpracovávají na dobu nezbytnou pro plnění služeb společnosti, případně jiných právních povinností, které jsou pro společnost závazné, jinak na dobu neurčitou do odvolání souhlasu s jejich zpracováním oprávněnou osobou.

 

PRÁVA ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovány má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost na zpracování údajů.

Všechna tato práva mohou být uplatněna prostřednictvím e-mailové adresy art@batalion.cz

 

Účinnost Zásad ochrany osobních údajů vstupuje v platnost dnem 25. 5. 2018

© 2019 K 33.s.r.o. sídlo: ul. 28. října 1001/3 Praha 1 110 00, IC: 65408659 DIC: CZ65408659 Zápis: Městský soud v Praze, odd. C, vl.44187, dne 25. 6. 1996

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Google Places - White Circle